Technologie horninových kotev

Horninovou kotvou se přenáší tahová síla ze stavební konstrukce do základové půdy. Jsou zpravidla používány k zajištění stability pažících konstrukcí, svahů nebo skalních masivů. Statická funkce kotvy je zajištěna jejími třemi hlavními součástmi: kotevní hlavou, volnou délkou táhla a kořenovou částí táhla. Táhlo kotvy se provádí nejčastěji z ocelových pramenců nebo tyčí. Kořen kotvy je pomocí injektáže upnut v horninovém prostředí, do něhož se tahové síly přenáší. Táhlo kotvy je ke konstrukci ukotveno v kotevní hlavě.
Velikost tahové síly a směr kotev má vliv na rozložení kotevních sil v hornině a určuje se dle konkrétních geotechnických podmínek.

Výroba pramencových kotev

Na naší certifikované výrobně provádíme kompletní výrobu dočasných i trvalých pramencových kotev včetně injektážního systému na zakázku.

Technologický postup výroby horninové kotvy

  1. Výroba kotvy v naší výrobně, doprava na stavbu
  2. Vrt pro kotvu
  3. Vyplnění vrtu cementovou zálivkou
  4. Osazení kotvy do zálivky
  5. Injektáž kořene kotvy, popř. reinjektáž (po 12ti hodinách)
  6. Napínání kotev, zkoušení, dohled a přezkušování (po vyzrání kotvy)

Naše vybavení pro technologii kotev